Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ZOENTERN Korlátolt Felelősségű Társaság

A jelen adatkezelési tájékoztatót a ZOENTERN Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) fogadta el, és helyezte hatályba …. napjával az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet), és különösen annak az átlátható tájékoztatásra vonatkozó intézkedések megtételét előíró 12. cikke rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében. A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi, a Rendelet által az adatkezelőktől megkövetelt tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa az érintettek részére, illetve átfogó tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységéről.

I./ Általános tájékoztatás


I.1./ Az Adatkezelő:

ZOENTERN Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 17.

Cégjegyzékszám: 01-09-422814

Adószám: 26292234-2-42

Képviselő: Kiss Gergő ügyvezető

Telefonszám: +36 30 1010 089

E-mail cím: info@zoentern.hu

I.2./ Az adatvédelmi tisztségviselő:

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőt nem foglalkoztat, illetve nem alkalmaz.


II./ Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység

II.1./ A személyes adatok kezelésének tervezett célja, a különféle adatkezelések típusai és jogalapja:


II.2./ A Rendelet 13. cikk (1) bekezdése szerinti további tájékoztatás:

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani az általa kezelt személyes adatokat.

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem alkalmaz.

II.3./ Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozók

Az Adatkezelő részéről a személyes adatokhoz az Adatkezelő alábbi megbízottai férhetnek hozzá abban a körben, amely feladataik ellátásához feltétlenül szükséges:

  • jogi képviselő
  • könyvvizsgáló, gazdasági tanácsadó
  • informatikai szolgáltató

Az Adatkezelő a hivatkozott adatfeldolgozókkal adatfeldolgozási szerződést kötött adatkezelési, adatvédelmi tevékenysége jogszerűségének biztosítása érdekében.

Az Adatkezelő szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatszolgáltatást teljesít továbbá számlavezető pénzintézete, illetve más hatóságok részére.

III./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatás

III.1./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

Az Adatkezelő a vele történő szerződéskötés kapcsán a szerződés megkötését az érintett Adatkezelő által igényelt mértékű, terjedelmű adatszolgáltatásához, vagyis az Adatkezelő által meghatározott személyes adatok megadásához kötheti, melynek elmaradása esetén jogosult a szerződés megkötését megtagadni.

Amennyiben a személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy tehát az érintett az adatszolgáltatást megtagadhatja, ebben az esetben azonban az Adatkezelő jogosult a szerződéskötést megtagadni. Az érintett hozzájárulásának visszavonásához való jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

III.2./ Az érintettek hozzáférési joga

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek arról, hogy az Adatkezelő milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezel, azokat kinek a részére adja át, valamint hogy honnan származnak az általa kezelt adatok.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért másolatokért az Adatkezelő az első kérés teljesítése kapcsán díjazást, költségtérítést nem igényel, amennyiben azonban az érintett olyan adatok kiadását kéri az Adatkezelőtől, melyeket az Adatkezelő már a rendelkezésére bocsátott, úgy az Adatkezelő a kérés teljesítését 5.000,- Ft + Áfa összegű költségtérítés fizetésétől teheti függővé (az iratanyag terjedelmétől függetlenül).

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

III.3./ Helyesbítéshez, és az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, vagy kezelésük korlátozását. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

III.4./ Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy azon alapul, hogy az szerződés teljesítése érdekében szükséges.

III.5./ A törléshez (elfeledéshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

III.6./ A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (amennyiben az az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

III.7./ Az érintettek jogainak gyakorlása, panasz, jogorvoslat

Az érintett hozzáférési jogainak gyakorlásával (továbbá az adatainak kiadásával, módosításával, törlésével stb.) kapcsolatos kérelmeit az Adatkezelő ügyvezetőihez, az Adatkezelő székhelyére címzett postai levélben kérheti, mely alapján az Adatkezelő ügyvezetői, vagy általuk megbízott munkavállalója a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arról, hogy az Adatkezelő milyen intézkedéseket tett a kérelem alapján.

Amennyiben az érintettet az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben jogsérelem éri, úgy joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Web: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: 1/391-1440

Az érintett továbbá az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait polgári peres úton.


IV./ Az Adatkezelő intézkedései az adatvédelem, adatbiztonság körében

IV.1./ Az adatbiztonságról általánosságban

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan személyt, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

IV.2./ Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

Az Adatkezelő az alábbi konkrét intézkedéseket teszi az adatbiztonság érdekében az IT infrastruktúra szintjén:

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló személyes adatokat informatikai szakcégek - Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., cégjegyzékszám: 06-10-000489), illetve a svácji honoságú Webnode AG (Badenerstrasse 47., 8004 Zürich, regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-O) - által üzemeltetett szervereken tárolja, amelyekhez kizárólag ügyvezetője, illetve a hivatkozott szakcégek megfelelő jogosultsági szintű, informatikai szakterülethez tartozó szakemberei férhetnek hozzá, szigorú titoktartási kötelezettségvállalás mellett. A dokumentumkezelő rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges. Az Adatkezelő adatbázisához kizárólag megfelelő jogosultság és licenszek mellett lehet csatlakozni.

Az Adatkezelő minden rendszerére (az egyes alrendszerekre is) kiterjedően valós idejű, kártékony szoftverek elleni védelmet használ.

IV.3./ Adatbiztonság a kommunikációban

Az Adatkezelő informatikai hálózatai és a központi tűzfalak között az adatok titkosítva áramlanak. Az illetéktelen külső behatolás elleni védelmet az Adatkezelő határponti eszköz hardveres megoldásával biztosítja. Az Adatkezelő által használt hálózati protokollok garantálják az adatok sérthetetlenségét (adatintegritás), és a biztonságos kommunikációt.

IV.4./ Fizikai adatbiztonság

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat biztonságáról a fenti informatikai szakcégek gondoskodnak, amelyek az Adatkezelővel kötött szerződésük alapján kötelesek garantálni a személyes adatok fizikai és szofteres biztonságát.

IV.5./ Adatbiztonság a munkaszervezet szintjén

Az Adatkezelő internetes honlapján elérhetővé teszi a jelen szabályzatot, illetve annak tartalmáról a vele szerződő feleket az Adatkezelővel történő jogviszony létesítést megelőzően, a szerződés megkötése során tájékoztatja. A jelen szabályzat megismerését az Adatkezelővel szerződő felek a szerződéskötési folyamat során elismerik, vagyis az Adatkezelő a szabályzat ismertetését dokumentálja.

V./ Az adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, melyben világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az ügyben további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint az Adatkezelő által az incidens orvoslása érdekében tett vagy tervezett intézkedéseket.

Hatályos: 2024.02.15 napjától

ZOENTERN Kft.

Kiss Gergő

ügyvezető